Kategórie

OBCHODNÉ PODMIENKY


Prevádzkovateľ a majiteľ e-shopu www.ekoberec.sk
F.H. KABIS
Łuszczów I 73
20-258 Lublin

DIČ: PL9461549958
IČO: 431279511

Ceny sú uvedené s DPH.


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uskutočnenej objednávky (ďalej len „kúpna zmluva") uzatváranej mezi predávajúcím a inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.ekoberec.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestenej na adrese www.ekoberec.sk (ďalej len „webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenie odlišné od obchodných podmienok je možné uzavrieť v kupnej zmluve. Odlišné znenie v kupnej zmluve má prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť kupnej zmluvy. Kupná zmluva a obchodné podmienky
sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kupnú zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopľňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Pri registrácii kupujúceho na webovej stránke sa môže kupujúci prihlásiť do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovary (ďalej len „uživateľský účet"). V prípade, ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovarov je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživateľskom je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v uživateľskom účte a pri objednávaní tovarov sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k akýmkoľvek informáciám potrebným k prístupu do jeho uživateľského účtu a berie na vedomie,  že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie uživateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci je oprávnený zrušiť uživateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj uživateľský účet nevyužíva po dobu dlhšiu ako 24 mesiacov alebo keď kupujúci podstatným spôsobom poruší povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že uživateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä prihliadajúc navykonávanie údržby hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov, ktoré predávajúci ponúka na predaj, a to vrátane cien jednotlivo ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovarov a ceny týchto tovarov ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Akékoľvek ponuky na predaj tovarov umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa týchto tovarov.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre účel objednania tovarov vyplní kupujúci objednávkový formulár nachádzajúci sa na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä nasledovné informácie:
- Údaje o objednávkovom tovare (objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka na webovom rozhraní obchodu),
- Spôsob úhrady kúpnej ceny tovarov a údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávkového tovaru a
- Informáciu o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené kupujúcim do objednávky. Kupujúcemu je zároveň umožnené meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí prijatie objednávky automatickou odpoveďou zaslanou na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedené v uživateľskom  rozhraní alebo v ojednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kupnej ceny, predpokládané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah mezi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou) a jej zaslaním zo strany predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

3.7. Kupujúci bere na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kupnú zmluvu najmä s osobami, ktoré v minulosti závažným spôsobom porušili zmluvný vzťah (vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúcí súhlasí s použitím komunikačných prosztriedkov na ďialku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kupnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám bez akejkoľvek zodpovednosti predávajúceho za vzniknuté náklady.


4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kupnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následovnými spôsobmi.
- Pay-Pal
- Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 
4.3. V prípade platby v hotovosti či platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl.3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovarov poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad-faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad-faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 Občianského zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník), nie je možné okrem iného ostúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý javí známky opotrebenia, poškodenia alebo je zastaralý.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl.5.1., či o iný prípad, kedy nie je možné od kupnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súladu so zákonom Občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do tridsať (30) dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť výslovne predávajúcemu doručené do tridsať (30) dní od prevzatia tovaru, písomne na adresu predávajúceho alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 7,75,- EUR (slovom: sedem eur sedemdesiat päť centov) za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej prušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje umluvná pokuta, a to i v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný v pôvodnom obale.

5.4. V lehote tridsať (30) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskumanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do štrnásť dní od prevzatia tovaru k preskumaniu podľa čl. 5.4. obchodných podmieniok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Vzhladom k tomu, že je od určitej čiastky doprava zadarmo a u nadmerných zásielok je kupujúci v prípade vrátenia tovaru povinný uhradiť všetky náklady za dopravu vráteného tovaru a náklady za doručenie tovaru predávajúcemu. Tieto náklady budú kupujúcemu strhnuté z celkovej čiastky vráteného tovaru.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok ne náhradu škody jemu týmto vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kupnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 5.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Pri nákupe nad 310,- EURO ponúkáme bezplatné vrátenie koberca. V takom prípade Vás prosíme o kontakt e-mailom dojednať podrobnosti.


6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kupnej zmluve určené inak. V prípade, že je spôsob dopravydohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobomdopravy kupujúci.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke,je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní predávajúcim, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskutočnené za vzniknuté náklady a manipulačný poplatok v minimálnej výške 31,- EURO (slovom:tridsať jeden euro) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobomako bolo uvedené v ojednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípadeakýchkolvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade nájdenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenomvniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje,že zásielka tovaru spľňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia tovaru obalu zásielky nemôže byť prihliadané.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceh


7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpisami (najmä ustanovením § 619 a násl. Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a užitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nim vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a užitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov,
je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používá.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu v kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou: ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.4. Ak sa nejedná o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na jeho sdrese.


8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlasnicke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kodexom správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst.1 písm.e Občianského zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefonne číslo a (ďalej spolu všetko len „osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom uživateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú zpracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovolné poskytovanie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so zpracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ (čl.9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 - požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie.
 - požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Pokiaľ je žiadosť kupujúceho podľa predchodzej vety uznaná oprávnene, predávajúci alebo spracovateľ ihneď odstrání závadný stav. Pokiaľ predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 
9.9.Pokiaľ požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu dať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. DORUČOVANIE

10.1. v prípade, že nebude dohodnuté inak, všetká korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa volby odosielateľa). Kupujúcemu je väčšina doručovaných správ doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho uživateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:
- v prípade doručovania elektronickou poštou momentomm jej prijatia na server doručenej pošty: integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
- v prípade osobného doručovania či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
- v prípade osobného doručovania či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
- v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa úpoštových služieb uplynutím lehoty tridsať (30) dní od uloženia zásielky a predloženia výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právný vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak sa strany dohodli, že sa ich vzájomný vzťah riadi Slovenským právnym poriadkom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúcu z všeobecne záväzných právných predpisov.

11.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby na základe príslušného Živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Živnostenský úrad.

11.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa stane neplatným alebo neúčiným, zmluvné strany sa zaväzujú sporné ustanovenie nahradiť ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.


Sledujte nás na Facebooku